CS SK PL EN DE

Dostawa bezpłatnie nad 500 PLN

Logowanie
instagram   cenoskok   pinterest   fb
Kategoria
ZEBRA

 

Reklamační řád

Regulamin reklamacji

Postanowienia ogólne

Uprawnienia kupującego z powodu nienależytego wykonania (dalej jako „reklamacja”) muszą być zawsze egzekwowane na podstawie niniejszego regulaminu reklamacji. Sprawy nieokreślone w niniejszym regulaminie są regulowane przez prawo Republiki Czeskiej. Niniejszy regulamin reklamacji jest zgodny z ustawą nr 89/2012 Dz. U. Kodeks cywilny i ustawą nr 634/1992 Dz. U. o ochronie klienta w brzmieniu aktualnym na dzień 01. 01. 2014 r.

Sprzedającym jest firma handlowa VLNIKA s.r.o. z siedzibą Dolní Pěna 5, numer identyfikacyjny [REGON]: 280 64 321, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach [České Budějovice], sekcja C, pod numerem 15118 (dalej jako „Sprzedający”“).

Kupujący poprzez przejęcie towaru od Sprzedającego lub przejęcie towaru na poczcie lub od dostawcy wyraża zgodę na niniejszy regulamin reklamacji.

  1. Warunki gwarancji

Kupujący jest zobowiązany do właściwego skontrolowania i sprawdzenia towaru podczas jego przejęcia. W przypadku, gdy znajdzie wady towaru, jest zobowiązany do powiadomienia o tym Sprzedającego bez zbędnej zwłoki. Jeżeli kupujący nie sprawdzi towaru lub nie zagwarantuje w inny sposób, aby został sprawdzony w czasie przeniesienia ryzyka uszkodzenia towaru, może skorzystać z praw wynikających z wad wykrywalnych podczas tego sprawdzenia tylko jeśli wykaże, że towar miał te wady już w czasie przeniesienia ryzyka uszkodzenia towaru. Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia sprawdzenia w taki sposób, żeby wykryć wszelkie wady możliwe do wykrycia przy zachowaniu staranności sumiennego kupca.

W przypadku mechanicznego uszkodzenia opakowania towaru podczas jego przejęcia od dostawcy kupujący jest zobowiązany do skontrolowania stanu tego towaru. Jeżeli podczas sprawdzenia zostanie stwierdzone widoczne uszkodzenie towaru, kupujący jest zobowiązany do sporządzenia raportu o tym w obecności dostawcy i do odmówienia przejęcia towaru. Jeżeli kupujący nie odmówi przejęcia towaru, może egzekwować uprawnienia wynikające z wad wykrywalnych podczas tego sprawdzenia wyłącznie na warunkach wymienionych w poprzednim akapicie. W przypadku odmowy przyjęcia towaru z powodu jego uszkodzenia podczas transportu kupującemu zostanie przesłany nowy produkt, i to bezpłatnie.

Poprzez podpisanie listu przewozowego kupujący wyraża zgodę na przejęcie towaru i stwierdza, że dostarczony towar nie jest uszkodzony. Późniejsze reklamacje spowodowane w czasie transportu nie będą brane pod uwagę. Wyjątkiem jest mechaniczne uszkodzenie towaru, które nie było widoczne podczas przejęcia przesyłki nawet przy należytym sprawdzeniu. W takim wypadku kupujący jest zobowiązany do wystosowania reklamacji w terminie do trzech dni od dnia przejęcia towaru.

Przed pierwszym użyciem towaru kupujący jest zobowiązany do właściwego zapoznania się z warunkami gwarancji, włącznie z odpowiednim podręcznikiem użytkownika (instrukcją obsługi). W przypadku używania produktu niezgodnie z podręcznikiem użytkownika (instrukcją obsługi) kupujący sam ponosi wszystkie konsekwencje, które w ten sposób dla niego powstaną i ich następująca reklamacja zostanie uznana za nieuprawnioną.

Gwarancja nie odnosi się do wad powstałych poprzez zużycie podczas zwykłego używania towaru, wadliwą obsługę, niewłaściwą lub nieautoryzowaną ingerencję, jak również użycie, konserwację lub instalację niezgodne z podręcznikiem użytkownika. Gwarancja nie zostanie uznana także w przypadku uszkodzenia mechanicznego z winy klienta, uszkodzenia spowodowanego przez nadmierne i nieodpowiednie używanie, zaniedbanie pielęgnacji produktu, wniknięcie obcych materiałów (substancje chemiczne itd.) w towar lub uszkodzenie spowodowane w wyniku działania siły wyższej.

Sprzedający nie odpowiada za ewentualne wady, o których kupujący był poinformowany w czasie zawierania umowy i jednocześnie nie odmówił przejęcia towaru. Jeśli chodzi o przedmioty używane, sprzedający nie odpowiada za wady odpowiadające stopniowi ich używania lub zużycia, które przedmiot miał podczas przejęcia przez kupującego.

Przy towarze sprzedawanym za niższą cenę gwarancja nie obejmuje wad, z których powodu ustalono niższą cenę.

III. Okres gwarancji

Kupujący może wyegzekwować swoje prawa wynikające z nienależytego wykonania w terminie 24 miesięcy od przejęcia towaru. W przypadku towaru używanego można skrócić termin egzekwowania praw wynikających z nienależytego wykonania do 12 miesięcy, takie skrócenie terminu wyznacza Sprzedający w potwierdzeniu obowiązków wynikających z nienależytego wykonania lub na dowodzie sprzedaży. Po upłynięciu terminu nie można wyegzekwować od Sprzedającego prawa wynikającego z wad, chyba że strony umowy umówią się inaczej lub Sprzedający lub producent zaoferuje szczególną gwarancję za jakość ponad ramy jego obowiązków ustawowych.

Kupujący wyegzekwuje swoje prawa wynikające z nienależytego wykonania bez zbędnej zwłoki, gdy stwierdzi, że towar ma wadę. Sprzedający nie odpowiada za zwiększenie zakresu uszkodzenia, jeżeli kupujący używa towaru, chociaż wie o wadzie. Jeżeli Sprzedający wyegzekwuje wadę od Sprzedającego w sposób uprawniony, termin egzekwowania praw wynikających z nienależytego wykonania jest zawieszony na okres, w którym towar jest w naprawie i kupujący nie może go używać.

Kupujący jest świadom tego, że w przypadku wymiany towaru w ramach rozpatrzenia reklamacji nie jest uruchomiony nowy termin egzekwowania praw wynikających z nienależytego wykonania. Termin kończy się 24 miesiące od przejęcia po kupnie reklamowanego towaru.

Terminu do egzekwowania praw wynikających z wad nie można uważać za określenie żywotności eksploatacyjnej towaru, gdyż różni się ona ze względu na właściwości produktu, jego konserwację oraz prawidłowość i intensywność użytkowania lub umowę między kupującym a Sprzedającym.

Podane okresy gwarancji są ustalone dla klientów końcowych.

  1. Rozpatrzenie reklamacji

Jeżeli nie podano inaczej, miejscem wyegzekwowania reklamacji jest firma VLNIKA s.r.o., Dolní Pěna 5, 377 01 Jindřichův Hradec.

Kupujący może wyegzekwować reklamację poprzez przesłanie towaru do reklamacji firmą wysyłkową (firmą spedycyjną, pocztą itp.) na adres VLNIKA s.r.o., Dolní Pěna 5, 377 01 Jindřichův Hradec, Republika Czeska. W przypadku przesłania towaru do reklamacji kupujący jest zobowiązany do dołączenia informacji o wadach znalezionych w towarze.

W przypadku przesłania wadliwego towaru do reklamacji firmą wysyłkową – na koszt własny – na adres działu reklamacji sprzedawcy, przesyłka musi być w sposób widoczny oznakowana napisem „REKLAMACJA” i zawierać: reklamowany towar wraz z kompletnym wyposażeniem, kopię dowodu zakupu lub inne dokumenty wykazujące zawarcie umowy kupna reklamowanego towaru z firmą VLNIKA s.r.o., prawidłowo opisane szczegółowe oznaczenie usterki oraz wyszczególnienie praw egzekwowanych przez kupującego w związku z reklamacją, ewentualnie również inne dokumenty dotyczące dostarczenia towaru i dostateczne dane kontaktowe kupującego (adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy). Towar, który będzie przesłany na koszt Sprzedającego, nie zostanie przyjęty.

W przypadku przesłania wadliwego towaru do reklamacji kupujący jest zobowiązany do przekazania towaru kompletnego i w odpowiednim materiale opakowaniowym, który spełnia wymagania transportowe dostarczonego towaru – najlepiej w opakowaniu oryginalnym. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji towaru, jeśli nie będzie odpowiednio zapakowany i przekazany wraz z wymaganymi elementami i wyposażeniem.

W przypadku nieuprawnionej reklamacji od kupującego zostanie pobrana opłata manipulacyjna wg aktualnego cennika i towar zostanie przesłany na podany przez niego adres na koszt i ryzyko kupującego, o ile nie zostanie ustalone inaczej.

Reklamacja, z usunięciem wady włącznie, musi być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od dnia wyegzekwowania reklamacji, o ile Sprzedający nie ustali z kupującym dłuższego terminu. Po upłynięciu tego terminu kupującemu zostają przyznane takie same prawa, jak gdyby chodziło o wadę nieusuwalną.

Sprzedający, po analizie złożonych dokumentów i pobieżnych oględzinach reklamowanego towaru,

  • Uzna reklamację za uprawnioną i rozpatrzy ją na miejscu; jeśli niemożliwe jest natychmiastowe rozpatrzenie reklamacji, przyjmie reklamowany towar do postępowania reklamacyjnego i sporządzi pisemny raport o tym fakcie
  • Odmówi reklamacji jako nieuprawnionej i zwróci kupującemu reklamowany towar
  • Przyjmie reklamowany towar do profesjonalnej ekspertyzy, na podstawie jej wyników reklamacja będzie albo uznana za uprawnioną i prawidłowo rozpatrzona, albo nastąpi odmowa reklamacji i towar zostanie zwrócony kupującemu

 Sprzedający wyda kupującemu zaświadczenie o tym, kiedy wyegzekwowano prawo wynikające z odpowiedzialności za wady, jak również o przeprowadzeniu naprawy i czasie jej trwania, ewentualnie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli chodzi o wadę, którą można usunąć, kupujący ma prawo, żeby była usunięta bezpłatnie, na czas i odpowiednio, a Sprzedający jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Jeżeli nie jest to nieproporcjonalne z uwagi na charakter wady, kupujący może wymagać wymiany przedmiotu lub wymiany elementu, jeśli wada dotyczy tylko elementu przedmiotu. Jeżeli takie postępowanie jest niemożliwe, kupujący może wymagać odpowiedniego rabatu od ceny przedmiotu lub odstąpić od umowy.

Jeżeli chodzi o wadę, której nie można usunąć i która uniemożliwia odpowiednie używanie przedmiotu jako przedmiotu bez wady, kupujący ma prawo do wymiany przedmiotu lub ma prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeżeli chodzi o wady możliwe do usunięcia, jeżeli jednak kupujący nie może odpowiednio używać przedmiotu z powodu ponownego wystąpienia wady lub z powodu większej liczby wad.

Jeżeli chodzi o wady nieusuwalne i jeżeli kupujący nie wymaga wymiany przedmiotu, ma prawo do odpowiedniego rabatu od ceny lub może odstąpić od umowy.

Kupujący zawiadomi Sprzedającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób wcześniej umówiony (środki komunikacji zdalnej lub pisemnie). Jeżeli towar został przesłany firmą wysyłkową, po rozpatrzeniu reklamacji zostanie automatycznie przesłany na adres kupującego.

  1. Postanowienia końcowe

„W przypadku uzasadnionej reklamacji klient ma prawo do zwrotu opłaty pocztowej w wymaganej wysokości. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji konsument nie ma prawa do zwrotu swoich kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji i jednocześnie również sprzedawca nie ma prawa do zwrotu kosztów, powstałych po jego stronie (jeżeli ze strony konsumenta nie chodziło np. o powtarzaną bezzasadną reklamację, przy której już się nie da wnioskować, że chodziło o nadużycie jego praw)”.

Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady przedmiotu, do których obowiązuje okres gwarancji, wygasają, jeżeli nie zostały zastosowane w okresie gwarancji.

Niniejszy regulamin reklamacji wchodzi w życie z dniem 02.06.2015 r. Zmiany regulaminu reklamacji zastrzeżone.

 

Copyright © 2014 VLNIKA.cz, Wszystkie prawa zastrzeżone Facebook

TOPlist

Prowadzone na systemie MajorShop